Misja i wizja przedszkola

MISJA przedszkola:

 

Przedszkole jest placówką, która przybliża dzieciom świat wartości i rozwija ich umiejętności wypowiadania się poprzez różnorodne formy artystyczne takie jak , muzyka, taniec, sztuki plastyczne czy teatralne.
 
 
Placówka:
jest miejscem gdzie osobowość dzieci, ich umiejętności, predyspozycje oraz talenty mają optymalne warunki do aktywnego rozwoju
wspomaga dziecko w budowaniu wiedzy na temat otaczającego go świat
gwarantuje swoim podopiecznym bezpieczeństwo oraz opiekę,
wspomaga i wskazuje kierunki działań wychowawczych oraz edukacyjnych
 
 
WIZJA przedszkola:
Działamy po to, aby:
Nasi wychowankowie:
 
doskonalili swoje zainteresowania, predyspozycje oraz umiejętności
byli otwarci na otaczający ich świat i ludzi
rozwijali swoją wyobraźnię
mieli zapewnione równe szanse artystyczne
czuli się bezpiecznie i radośnie,
osiągnęli dojrzałość szkolną na właściwym poziomie, co będzie gwarantem odniesienia sukcesu na kolejnym szczeblu
edukacyjnym jakim jest szkoła.
 
Rodzice:
 
uczestniczyli w działaniach przedszkola,
byli partnerami i sojusznikami w tworzeniu środowiska przedszkolnego,
uzyskiwali informacje zwrotne o postępach swoich dzieci, zarówno sukcesach jak i porażkach
byli otoczeni fachową opieką specjalistów
 
Nasza placówka:
 
gwarantowała każdemu wychowankowi wszechstronny rozwój w poczuciu akceptacji, bezpieczeństwa
była miejscem rozwijania kreatywnego działania dzieci oraz stwarzała im warunki do przeżywania i doświadczania
była innowacyjna i odkrywcza
 
Nasza kadra:
 
prowadziła zajęcia z wykorzystaniem niestereotypowych i nieszablonowych metod i form pracy
tworzyła własne programy autorskie oparte na potrzebach grupy i kierunku działania przedszkola
prowadziła zajęcia będące odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zarówno dzieci jak  i rodziców
doskonaliła i rozwijała predyspozycje, umiejętności i talenty dzieci,

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko kreatywne, otwarte, dojrzałe do podjęcia nauki w szkole.
Ponadto to dziecko:
samodzielne w czynnościach samoobsługowych,
potrafiące działać w zespole
przestrzegające podstawowych reguł życia w społeczeństwie
znające normy bezpieczeństwa,
otwarte na świat
ciekawe świata i posiadające podstawową wiedzę o świecie,
pomysłowe, z bogatą wyobraźnią
potrafiące wyrazić własne emocje poprzez różnorodne formy muzyczne, plastyczne czy teatralne
z wysoką samooceną, nie zrażające się trudnościami
skupiające uwagę na swoim rozmówcy i przekazywanym przez niego komunikacie
chętnie uczestniczące w wydarzeniach grupowych i przedszkolnych
które potrafi występować przed publicznością