Opłaty za przedszkole

 
 
 
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
 
 
 
Opłata za korzystanie z przedszkola wynosi:
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie
w czasie od 8.00 do 13.00
 
Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia dodatkowe stanowi iloczyn:
– obowiązującej stawki godzinowej – 1 zł. za każdą godzinę pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu,
– liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu deklarowanej przez rodziców  i określonej w umowie,
– liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
– opłatę za posiłki:
Śniadanie – 1,50zł
Obiad – 3,00zł
Podwieczorek – 1,10zł
 
Opłatę za przedszkole obniża się
O 25% dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do
przedszkola
O 50% dla dziecka, któremu opłatę za korzystanie z wyżywienia pokrywa
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Chrzanowie
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za przedszkole
podlega
zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka
W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w umowie dolicza się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w
wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej  uchwale.
Opłaty nie wnosi się za dziecko, którego pobyt w przedszkolu przekroczył
czas określony w umowie z tytułu uczestnictwa w zajęciach z religii.
 
Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienie należy wpłacać na
konto 78 8444 0008 0000 0064 2529 do 10 – ego dnia miesiąca za dany miesiąc.
 
W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
Opłatę można dokonać w Banku Spółdzielczym – bez prowizji  lub w formie opłaty  internetowej  z uwzględnieniem poszczególnych danych w tytule przelewu:
Imię i nazwisko dziecka
miesiąc, za który dokonana jest wpłata
Po dokonaniu wpłaty książeczkę opłat należy oddać do przedszkola w celu naliczenia kolejnego miesiąca.
Po dokonaniu wpłaty internetowo należy wydrukować potwierdzenie i wpiąć do książeczki opłat.